Wardens

Dr. Chandrasekhar Murapaka

HCU Chair

Assistant Professor
Email : chair.hcu@iith.ac.in
Phone : 

Dr. Muvvala Gopinath.

Associate Chair, HCU

Assistant Professor 

Email: achair.hcu@iith.ac.in 

Phone: 040 2301 - 6671 

Dr. Shelaka Gupta 

Warden 

Assistant Professor

Aryabhatta Block

Email:warden.aryabhatta@ iith.ac.in
Phone : 040 2301 6218

Dr. Althuri Avanthi

Warden

Assistant Professor

Bhaskara Block

Emai:warden.bhaskara@iith.ac.in
Phone :

Dr. Suresh Kumar Garlapati

Warden

Assistant Professor
Charaka Block
Email : warden.charaka@iith.ac.in
Phone :


Dr. Sai Sidhardh

Warden

Assistant Professor

Susruta Block 

Office Phone: (040) 2301 - 6676 

Email: warden.Susruta@iith.ac.in

Dr. Gunjan Mehta

Warden

Assistant Professor
Kautilya Block
Email : warden.kautilya@iith.ac.in
Phone :


Dr. Lakshmana Dora

Warden

Assistant Professor

Vyasa Block,

Email : warden.vyasa@iith.ac.in  

Phone :


Dr. Suresh Kumar Garlapati

Warden

Assistant Professor
Brahmagupta block
Email : warden.brahmagupta@iith.ac.in
Phone : +91 (40) 2301 6264


Dr. Neeraj Kumar

Warden

Assistant Professor
Varahamihira Block
Office Phone: (040) 2301 - 6517 

email:warden.varahamihira@iith.ac.in

Dr. Ambika S

Warden

Assistant Professor
Gargi Block
Email :warden.gargi@iith.ac.in
Phone : +91 (40) 2301 6319

Dr. Ambika S

Warden

Assistant Professor
Maitreyi Block
Email : warden.maitreyi@iith.ac.in
Phone :+91 (40) 2301 6319


Dr. Suhail Rizvi Mohd

Warden

Assistant Professor
Kapila Block
Email : warden.kapila@iith.ac.in
Phone : +91 (40) 2301 6109


Dr. Mayur Vaidya

Warden

Assistant Professor
Ramanuja block
Email : warden.ramanuja@iith.ac.in
Phone : +91 (40) 2301 6563


Dr. Nithyanandan

Warden

Assistant Professor

Raman Block

Email : warden.raman@iith.ac.in


Dr.Suvin P. Venthuruthiyil

Warden

Assistant Professor

Ramanujan Block

Email :warden.ramanujan@iith.ac.in

Phone : 

Dr. Narendra Kurra

Warden 

 Assistant Professor

 Kalam Block

Email :Warden.Kalam@iith.ac.in

Dr. Seetha N

Warden

Assistant Professor
Anandi Block
Email : warden.sarabhai@iith.ac.in

Dr. Nagarajan Ganapathy

Warden 

 Assistant Professor

 Bhabha Block

Email :Warden.bhabha@iith.ac.in

Dr. Rahul Kumar

Warden

Assistant Professor
Visvesvaraya Block
Email : warden.visvesvaraya@iith.ac.in

Former HCU Chairs

Professor
Email : suriyap [at] ce.iith.ac.in

Former Dean Students

Professor

Email : prabu[at] chy. iith.ac.inFormer HCU Associate Chairperson

Associate Professor
Email : viswanath@mae.iith.ac.in
Phone : +91 (40) 2301 6034Former Dean Students

Prof. P. RAJALAKSHMI

Professor

Email : raji@ee.iith.ac.in


Former Wardens

Prof. Faiz Ahmed Khan
Prof. P Raja lakshmi (2010 - 2019)
Dr. M. Ramji (2010 - 2013)
Dr. Prem Pal (2010 - 2015)
Dr. Kirti Chandra Sahu (2010-2015)
Prof. G. Prabusankar (2013 - 2019)
Prof. R Prashanth Kumar (2013 - 2019)
Dr. Parag D Pawar (2013 - 2019)
Dr. Debraj Bhattacharyya (2016 - 2019)
Dr. Aravind Kumar Regan (2019 - 2019

Dr. Anil Agarwal (2015 - 2021)              

Dr. Mahendrakumar M ( 2013 - 2021) 

Dr. Sushmee Badhulika (2015 - 2021) 

Dr. Gopinath Muvvala    (2019 - 2022)     

Dr. Shiva Ji    (2019 -2022)

Dr. Pritha Chatterjee (2019 - 2022)

Dr. Chandrasekar Murapakka (2019 - 2022)

Dr. Fahad Panolan (2019 -2022)

Dr. Gangadhar Raju (2019-2022)

Dr. Sameen Naqvi (2020-2023)

Dr.Venkata Rao Kotagiri (2020-2023)

Dr.  Ramya Sri Mullapudi ( 2022-2024)

Former HCU Chairs


Associate Professor
Email :